Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
August 31, 2013
Image Size
711 KB
Resolution
950×1550
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,387 (4 today)
Favourites
148 (who?)
Comments
42
Downloads
11
×
Kakai by UltraCat7724 Kakai by UltraCat7724
fixed the arm :iconallmytearsplz: OMG OMG whut is anatomy??????? :iconallmytearsplz:
sai từ khi sketch rồi nên sửa mãi nó vẫn dẹo hạdgfjdsgjfsdj:iconsulkplz:
................................
My new OC- Kakai- Cà Cải ( Cà rốt + Củ cải):icongtthblushplz:
That's a BOY:iconming3plz:
He is a carrot-radish youkai :iconpapmingplz: Here is the original ver.sta.sh/02ux8uvhdc3

Từ lâu mình đã muốn có OC công trúa thế lày.........:icontearyguyplz:
Add a Comment:
 
:iconsoulesscolours:
SoulessColours Featured By Owner May 19, 2014  Hobbyist Traditional Artist
I think im in love... with the original version. And don't worry we all have "What is anatomy even?" moments. v_v this is amazing though.
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner May 19, 2014
My friends say this version is sexier ,too except the anatomy :iconsulkplz: 
Reply
:iconvampire100998:
vampire100998 Featured By Owner Sep 21, 2013  Student Digital Artist
Aww đẹp thế DX
Ấy vẽ đẹp quá thế lày
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Sep 21, 2013
cảm ơn nghen....đầu tiên cái pic này sai anatomy tùm lum luôn :iconmingcryplz:
Reply
:iconvampire100998:
vampire100998 Featured By Owner Sep 21, 2013  Student Digital Artist
Mình cũng gặp mấy cái vấn đề về anatomy nè, lúc thì đầu to quá, lúc thì nhỏ quá Dx
Reply
:iconotenu:
Otenu Featured By Owner Sep 1, 2013  Hobbyist Traditional Artist
:iconohoho-plz: Why is that cloth there?
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Sep 2, 2013
:iconlazyshyplz:
Reply
:iconumikearan:
umikearan Featured By Owner Sep 1, 2013
ôi đẹp wa đi sao em toàn gặp toàn dị nhân vậy hu hu sắp tự kỉ mất ...:iconallmytearsplz:
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Sep 2, 2013
chị là người bình thường :iconmingplz:
Reply
:iconumikearan:
umikearan Featured By Owner Sep 2, 2013
có chắc là chị kó có mục đích đến trái đất làm việc phi pháp
Reply
Add a Comment: