Shop More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
August 31, 2013
Image Size
711 KB
Resolution
950×1550
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,368
Favourites
148 (who?)
Comments
42
Downloads
11
×
Kakai by UltraCat7724 Kakai by UltraCat7724
fixed the arm :iconallmytearsplz: OMG OMG whut is anatomy??????? :iconallmytearsplz:
sai từ khi sketch rồi nên sửa mãi nó vẫn dẹo hạdgfjdsgjfsdj:iconsulkplz:
................................
My new OC- Kakai- Cà Cải ( Cà rốt + Củ cải):icongtthblushplz:
That's a BOY:iconming3plz:
He is a carrot-radish youkai :iconpapmingplz: Here is the original ver.sta.sh/02ux8uvhdc3

Từ lâu mình đã muốn có OC công trúa thế lày.........:icontearyguyplz:
Add a Comment:
 
:iconsoulesscolours:
SoulessColours Featured By Owner May 19, 2014  Hobbyist Traditional Artist
I think im in love... with the original version. And don't worry we all have "What is anatomy even?" moments. v_v this is amazing though.
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner May 19, 2014
My friends say this version is sexier ,too except the anatomy :iconsulkplz: 
Reply
:iconvampire100998:
vampire100998 Featured By Owner Sep 21, 2013  Student Artist
Aww đẹp thế DX
Ấy vẽ đẹp quá thế lày
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Sep 21, 2013
cảm ơn nghen....đầu tiên cái pic này sai anatomy tùm lum luôn :iconmingcryplz:
Reply
:iconvampire100998:
vampire100998 Featured By Owner Sep 21, 2013  Student Artist
Mình cũng gặp mấy cái vấn đề về anatomy nè, lúc thì đầu to quá, lúc thì nhỏ quá Dx
Reply
:iconotenu:
Otenu Featured By Owner Sep 1, 2013  Hobbyist Traditional Artist
:iconohoho-plz: Why is that cloth there?
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Sep 2, 2013
:iconlazyshyplz:
Reply
:iconumikearan:
umikearan Featured By Owner Sep 1, 2013
ôi đẹp wa đi sao em toàn gặp toàn dị nhân vậy hu hu sắp tự kỉ mất ...:iconallmytearsplz:
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Sep 2, 2013
chị là người bình thường :iconmingplz:
Reply
:iconumikearan:
umikearan Featured By Owner Sep 2, 2013
có chắc là chị kó có mục đích đến trái đất làm việc phi pháp
Reply
Add a Comment: